Menu

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym rezydentbiurapodrozy.pl i travelstaff.pl, którego właścicielem jest SUPPORT Radosław Szafranowicz-Małozięć, ul. Kolejowa 47/47 01-210 Warszawa NIP 578-249-80-85, REGON 140317168.

§ 2

Użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia oznaczają:

 1. Formularz Rejestracyjny - ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.

 2. Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika podczas procesu rejestracji na Platformie na potrzeby autoryzowanego dostępu.

 3. Nazwa użytkownika (Login) - unikalny identyfikator Użytkownika (adres e-mail) podany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

 4. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

 5. SUPPORT - właściciel serwisu internetowego rezydentbiurapodrozy.pl i travelstaff.pl., o którym mowa w § 1 niniejszego regulaminu.

 6. Platforma (Travelstaff.learnup.eu) - wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem travelstaff.learnup.eu.

 7. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny i aktywował konto (klikając link aktywacyjny przesłany w wiadomości mailowej) zawierając tym samym Umowę z SUPPORT.

 8. Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.

 9. Organizator – firma (SUPPORT) organizująca dany kurs i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie jego uczestników.

 10. Trener - osoba prywatna prowadząca kursy lub udostępniająca własne kursy na platformie Travelstaff.learnup.eu na podstawie odrębnej umowy z SUPPORT.

II. Korzystanie z Serwisu

§ 3

 1. Platforma dostępna jest dla każdego Użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych kursów może być odpłatny.

 2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Platformy Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 3. Dostępność kursów odpłatnych następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności i jest możliwa przez 180 dni od daty zarejestrowania na platformie

 4. Wszelkie uwagi związane z jakością kursów należy kierować na adres: pomoc-travelstaff@learnup.pl, uwagi zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za przygotowanie treści.

 5. Wszelkie roszczenia związane z jakością kursów należy kierować do Organizatorów danych kursów, na adres: pomoc-travelstaff@learnup.pl, uwagi zostaną przekazane osobom odpowiedzialnym za przygotowanie treści.

 6. Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

 7. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co jednakże może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Platformy.

 8. Pliki cookie zostaną wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

 9. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe Użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera oraz dla Platformy.

§ 4

Korzystanie ze wszystkich zasobów platformy wymaga logowania.

§ 5

 1. Rejestracja Użytkownika obejmuje:

  1. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,

  2. zaakceptowanie warunków Regulaminu,

  3. potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji na podany adres e-mail.

 2. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Platformy (obejmujący kursy, za które zapłacił oraz materiały uzupełniające wiedzę w postaci plików w formacie pdf) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.

 3. Dostęp do odpłatnych kursów jest możliwy przez 180 dni, licząc od dnia zarejestrowania się i aktywowania konta na platformie http://travelstaff.learnup.eu, za pośrednictwem którego Użytkownik opłacił wybrany kurs.

 4. Aktywowanie konta jest możliwe po skutecznej zapłacie. Płatności można dokonać za pomocą systemu bezpiecznych płatności Dotpay.

 5. Aktywowanie konta jest możliwe nie później niż w ciągu 30 dni od dnia dokonania płatności.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

 1. SUPPORT zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.

 2. SUPPORT zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.

 3. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu, mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta.

 4. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta Użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

 1. SUPPORT zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo SUPPORT do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych, w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.

 3. Niezależnie od powyższych postanowień, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez SUPPORT wyżej wskazanych informacji, podmiotom współpracującym z SUPPORT w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników platformy, wysyłając maila na adres pomoc-travelstaff@learnup.pl o treści:

Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników Rezydentbiurapodrozy.pl i Travelstaff.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych kursów.

III. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.

 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte, jako naganne.

 3. Za działania niezgodne ze wskazanymi regulacjami Użytkownik ponosi odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.

 2. Użytkownik powinien informować SUPPORT, o zmianach danych przekazanych SUPPORT w trakcie rejestracji wysyłając maila na adres : pomoc-travelstaff@learnup.pl.IV. Warunki ukończenia szkolenia

§ 12

 1. Warunkiem ukończenia szkolenia (i otrzymania certyfikatu) jest:

  1. Zaliczenie egzaminu końcowego (wymagana jest poprawna odpowiedź na 20 z 30 pytań w ciągu 15 minut). Użytkownik w ramach kursu ma możliwość trzykrotnego podejścia do egzaminu. W przypadku braku zaliczenia egzaminu w trakcie trzech prób, kurs nie zostaje zaliczony a kolejne próby zaliczenia egzaminu wymagają powtórnego wykupienia dostępu do kursu.

  2. Zaliczenie pisemnej pracy zaliczeniowej (wymagana jest poprawna odpowiedź na 3 pytania). Prace należy przesłać do Organizatora najpóźniej ostatniego dnia dostępu do wykupionego kursu, korzystając w możliwości załączenia pliku tekstowego na Platformie. W przypadku nie zaliczenia (nie przesłania lub braku akceptacji ze strony Trenera) pracy zaliczeniowej, Organizator nie wystawi certyfikatu ukończenia kursu.V. Zastrzeżenia prawne

§ 13

 1. SUPPORT nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

 2. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika. Użytkownik ponosi również koszt związany z połączeniem Internetowym nawiązywanym pomiędzy stanowiskiem komputerowym Użytkownika a Platformą, jak też dostępu do kursu. SUPPORT nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz rezultatu w postaci sprostania oczekiwaniom Użytkownika w zakresie merytorycznej zawartości i przydatności poszukiwanych i pozyskanych informacji.

§ 14

 1. SUPPORT zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania zmian i modyfikacji oraz zawieszenia lub wycofania elementów Platformy.

 2. SUPPORT zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.

§ 15

Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem SUPPORT, chyba że zostało to odpowiednio oznaczone.

§ 16

 1. SUPPORT nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą SUPPORT, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i przepisów powszechnie obowiązujących.

 2. SUPPORT nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§ 17

 1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie prawnej.

 2. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści, wykraczające poza własny użytek, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody SUPPORT lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.

VI. Ochrona danych osobowych

§ 18

 1. Przesłanie Zgłoszenia Rejestracyjnego do SUPPORT poprzez Platformę oraz akceptacja regulaminu jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych.

 2. Zebrane dane osobowe są administrowane przez SUPPORT lub podmiot działający na rzecz SUPPORT i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące, między innymi w postaci przenoszenia danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.

 3. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych SUPPORT.

 4. Przesłanie do SUPPORT poprzez Platformę Zamówienia na produkt lub usługę jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przekazanie Organizatorowi i Trenerowi tego produktu lub usługi, danych Użytkownika (w tym danych osobowych) zawartych w Zamówieniu.

§ 19

 1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są przez SUPPORT w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r (Dz.U. 202 nr 144 poz. 1204 z póżn. zm.).

 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

VII. Zastrzeżenia techniczne

§ 20

 1. SUPPORT nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

 2. SUPPORT nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od SUPPORT, może on czasowo ograniczyć dostęp do Platformy przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku SUPPORT nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Platformy.

 4. Wymagania odnośnie komputera (sprzętowe i systemu operacyjnego) Użytkownika korzystającego ze szkolenia metodą e-learning:

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • monitor rozdzielczości 1024 x 768 pikseli lub większej

 • liczba kolorów 16-bit lub większa

 • 512 MB pamięci RAM lub więcej

Wymagania programowe:

 • system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy

 • obsługiwane przeglądarki internetowe: Internet Explorer 8 lub Firefox 3.5 lub nowsze

 • parametry przeglądarki: zainstalowana i aktywna wtyczka Flash Player 9.0 lub wyżej, włączona obsługa wirtualnej maszyny JAVA 1.5.2 lub wyżej.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 21

Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 22

 1. Regulamin może ulec zmianie.

 2. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez SUPPORT na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 3. Użytkownicy zarejestrowani zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 5. W przypadku gdy użytkownik zarejestrowany, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie SUPPORT w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§ 23

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody SUPPORT.

§ 24

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 25

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.IX. Szkolenie stacjonarne

§26

 1. Zgłoszenie na kurs stacjonarny odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora i wpłacenie wpisowego (wpisowe stanowi część opłaty za szkolenie, cena szkolenia zawiera już opłatę wpisową) w wysokości 100 zł (sto złotych) lub całości opłaty za kurs stacjonarny. Dokonanie powyższych czynności jest jednoznaczne z zawarciem Umowy uczestnictwa w kursie. 1. Rezerwacja miejsca dokonywana jest w momencie zaksięgowania zaliczki na koncie Organizatora. W przypadku braku miejsc zaliczka zwracana jest w całości. 1. Płatności należy dokonać na konto: SUPPORT 55 1140 2004 0000 3402 4028 7577 w tytule: imię i nazwisko Uczestnika, kod kursu.

  1. Nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji szkolenia w ustalonym terminie. 1. Organizator ma możliwość odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli otrzyma zgłoszenia od mniej niż 20 osób. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, zaliczka zwracana jest Uczestnikowi w całości. 1. W przypadku otrzymania potwierdzenia organizacji szkolenia, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty odpłatności za szkolenie na rzecz Organizatora - przelewem bankowym na konto podane przez Organizatora - w terminie nie przekraczającym 3 dni przed rozpoczęciem zajęć (liczy się data zaksięgowania wpłaty na rachunku Organizatora).

  1. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, który nie dokonał wpłaty w ustalonym powyżej terminie. 1. Cena obejmuje podaną w opisie szkolenia liczbę godzin lekcyjnych zajęć i materiały szkoleniowe. Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania, dojazdu i innych wydatków poniesionych przez Kursanta związanych z uczestnictwem w szkoleniu. 1. Uczestnik zobowiązuje się do nie rozpowszechniania materiałów szkoleniowych, w jakiejkolwiek formie, bowiem są one objęte ochroną praw autorskich. Materiały przeznaczone są jedynie do wewnętrznego użytku. Podczas szkolenia zabrania się nagrywania treści zajęć. 1. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest certyfikat wydawany przez Organizatora. Otrzymują go Uczestnicy, którzy wzięli udział we wszystkich zajęciach i uregulowali pełną opłatę na rzecz Organizatora. 1. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia w trakcie jego trwania. Rezygnacja, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej. Odpłatność za szkolenie wyliczana jest proporcjonalnie do zajęć zrealizowanych do momentu otrzymania w/w oświadczenia. 1. Zgłaszającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie powinno pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zgłaszającemu w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Zgłaszającego, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia Umowy. 1. Po upływie 10 dniowego terminu do odstąpienia, Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia przed jego rozpoczęciem. W takim przypadku Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej przez Uczestnika kwoty 100 zł (sto złotych) kosztów administracyjnych.